ARBETSRÄTT & PENSION, ARBETSMILJÖ OCH ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK

Om von Z Juridik


von Z Juridik vänder sig till företag som har behov av juridisk rådgivning inom arbetsrätt, arbetsmiljö och allmän affärsjuridik. 


Kanske har ni en bolagsjurist som behöver extra stöttning inom arbetsrätt- och HR relaterade frågor. Kanske har ni inte någon jurist inhouse alls, och behöver ett bollplank att diskutera avtalsutkast med eller få support i en uppkommen betaltvist. Oavsett nivå eller omfattning av behov, kan ni få era juridiska behov bemötta hos von Z Juridik. 


För de frågor som eventuellt faller utanför min juridiska kompetens, kan ni få hjälp med kontakt till skicklig jurist inom området genom mitt nätverk.ARBETSRÄTT

Jag har över tio års erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor.


Hos von Z Juridik kan ni bland annat få hjälp med:


 • Arbetsrättslig rådgivning vid anställning eller uppsägning av personal
 • VD-avtal
 • Tjänstepension, pensionslöfte - och policy
 • Hjälp med tolkning av kollektivavtalsbestämmelser
 • Stöd inför verksamhetsöverlåtelse
 • Biträde vid omorganisation
 • Mallar för anställningsavtal, uppsägningsbesked, förhandlingsprotokoll m.m.
 • Hjälp med upprättande och/eller granskning av olika policydokument
 • Biträde genom ombudskap vid tvist i domstol
 • Arbetsrättslig due diligence, m.m.


Utöver rådgivning och biträde i fackliga förhandlingar och tvister, erbjuder jag både generella och företagsanpassade utbildningar inom arbetsrätt.PENSION

Jag utför konsultationer inom området tjänstepensionsrelaterad arbets- och pensionsrätt.


Hit räknas bland annat


 • Kollektivavtalsrättsliga pensionsfrågor
 • Upprättande/granskning av pensionspolicy och pensionslöften
 • Kvalitetssäkring av utgivna pensions- och försäkringslöften
 • Utredningar och förhandlingar
 • Företagsbesiktning inför bolagsförvärv
 • Genomgång av VD avtal
 • Pensionsrätt vid verksamhetsövergång, m.m.
ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö uppfattas av många företagare som svåröverskådligt, krångligt och komplext. 

Får man igång arbetsmiljöarbetet på rätt sätt och hittar en rutin för att upprätthålla det så är det inte så betungande. von Z Juridik kan hjälpa er att hitta ett smidigt arbetsrätt inom detta område genom stöd bland annat med:


 • Upprättande/granskning av arbetsmiljöhandbok och enskilda policies
 • Stöd med upprättande av rutiner såsom riskbedömning- och åtgärdsplaner, kränkande särbehandling, tillbudsrapporteringar m.m.
 • Arbetsmiljörättslig due diligence
 • Hjälp med hantering och/eller överklagan av sanktionsavgift, m.m.


Jag erbjuder även både generella och företagsanpassade utbildningar inom systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk - och social arbetsmiljö och enskilda AFS:er.AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik är ett begrepp för att beskriva ett stort rättsområde som omfattar allt från kommersiella avtal till aktieägaravtal.

Jag har stor erfarenhet av allmän avtalsrätt men även speciell avtalsrätt som entreprenadavtal i form av AB04, ABT06, ABT-U07 m.m. Genom att ha arbetat nära branschföreningar har jag stor insyn i flera leveransbestämmelser och även god kännedom om internationella standardavtal.


von Z Juridik kan bland annat bistå er med:


 • Upprättande/granskning av kommersiella avtal
 • Tolkning av specifika avtalsbestämmelser, t.ex force majeure etc.
 • Biträde vid tvist innan och i domstol
 • Entreprenadrättsliga avtal och frågor
 • Tillämpning av allmänna leveransbestämmelser, m.m.


OM MIG

VANESSA VON ZWEIGBERGK

Ägare & jur.kand.


Jag tog min Masters of Law 2011 och har sedan dess arbetat som juridisk rådgivare till såval större som små - och medelstora bolag. Jag är specialiserad inom arbetsrätt och har stor kunskap och erfarenhet av både kollektiv arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Jag är också kunnig inom tjänstepensionsrätten och därtill hörande försäkringsrätt.

Jag biträder även företag i affärsjuridiska frågor och tvister inom både allmän och speciell avtalsrätt såsom entreprenadjuridik och leveransbestämmelser. 


Utöver konsultuppdrag i form av biträde i tvister och rättsfrågor, har jag stor erfarenhet av att utbilda icke-jurister inom de rättsområden jag är verksam inom. Jag erbjuder allmänna utbildningar i form av webinarium och seminarium, men även företagsanpassade kurser som jag kan hålla på plats hos er.


HUR KAN JAG HJÄLPA ER

TJÄNSTER